Årets møder - 2019/20

Hvis intet andet er anført afholdes møderne i:

 Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

Der kan købes the/kaffe med kage til 20 kr.


Tirsdag d. 5. november kl. 19.30 2019- Fuglene i Lille Vildmose. Foredrag ved Ib Misfeldt 

Lille Vildmose er Danmarks største sammenhængende fredning. Fredningen omfatter ca. 7.800 ha. Området

indeholder Nordeuropas største højmose, to indhegnede skove (Tofte Skov og Høstermark Skov) med begrænset adgang og mellemområdet, primært tidligere højmose, der er afgravet til tørv og spagnum; men nu fremstår som et område med enge, rørskov og krat.

Området er frit tilgængeligt og byder på et meget varieret fugleliv i småsøer (tørvegrave), rørskove og enge med kreaturgræsning.

I foredraget beskriver Ib Misfeldt det spændende landskab og viser eksempler på de mange dyr og fugle, man møder året igennem i Lille Vildmose. Kongeørn, havørn og mange andre rovfugle yngler eller raster i området. Endvidere ses traner, svaner, gæs, ænder ofte i stort antal.

Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.


Mandag d. 2. december kl. 19.30 2019 - Julehygge

Vi hygger os med æbleskiver, glögg, kaffe og juleknas og ser  billeder af  den danske natur i stort og småt.

Tilmelding: Til Lisbet 29 61 12 81.

Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.


Onsdag d. 22. januar kl. 19.30 2019 - John og Jette: Indtryk fra årets rejser

John og Jette fortæller om - og viser billeder fra - rejser til spændende destinationer rundt om i verden.

Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.


Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30 2019- Generalforsamling med lysbilleder fra årets ture

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Kassererens beretning

5.   Fastsættelse af kontingent

6.   Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg er Jon Feilberg og Lisbet Sahl og John Kristensen samt suppleanterne P. O. Hansen og Folke Ramskov.  Desuden er  revisorerne Lise Neumann og Bente Jakobsen på valg.

7.   Indkomne forslag 

8.   Eventuelt.

Efter generalforsamlingen ser vi medlemmernes udvalgte billeder fra årets ture.